« யுத்த கைதி - காலத்தின் முடிவிற்கான இசை | Main | இவான் டெனிசோவிச்சின் வாழ்விலே ஒரு நாள் - இரண்டாம் அத்தியாயம் »

05/06/2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

படிக்கத் தூண்டும் விமர்சனம்.நன்ராக எழுதியுள்ளீர்கள்.

//அதனாலேயே முதல் தளத்தில் தமிழ் பக்கம் கரம் சிரம் அகம் நீட்டாமலிருந்தேன்.//

பா.ராவை படித்ததால் வந்த வினையா?

The comments to this entry are closed.